Contoh cara buat borang soal selidik tugasan geografi PT3 2019

Dikemaskini pada

Borang Soal Selidik Geografi PT3

Borang kaji atau soal selidik ini perlu dibuat dalam perlaksanaan dan disertakan dalam pelaporan tugasan wajib bagi Ujian Pelbagai Instrumen (Geografi) Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) kajian lapangan atau lebih dikenali sebagai kerja kursus, agar menjelaskan lagi hasil dapatan dan maklumat yang diperoleh itu menjadi info tentang kawasan kajian

Soal selidik itu perlu dilakukan oleh calon PT3 di tingkatan 3 secara individu mahupun secara berkumpulan bagi mendapatkan maklumat serta maklum balas daripada responden (individu yang disoal selidik) di kawasan kajian berhubung dengan tugasan

Perkara yang perlu ada dalam borang soal selidik perlulah relevan dengan tajuk tugasan dan kandungan laporan kajian yang dibuat oleh calon. Lazimnya, untuk mendapatkan soalan yang boleh disertakan dalam borang soal selidik, objektif kajian boleh digunakan untuk dijadikan panduan

Bagi tugasan kerja kursus Geografi PT3 tahun 2019, tajuk atau topik kerja kursus adalah ditentukan oleh sekolah masing-masing tetapi masih tertakluk kepada silibus pengajian yang dipelajari oleh murid. Sebagai contoh, salah satu soalan adalah calon perlu membuat kajian mengenai faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di kawasan tempat tinggal / sekolah

CONTOH DAN CARA BUAT BORANG SOAL SELIDIK TUGASAN KAJIAN LAPANGAN GEOGRAFI PT3 TAHUN 2019

Berikut adalah contoh format dan di antara perkara-perkara yang perlu ada dalam Borang Soal Selidik berkaitan dengan tugasan kajian lapangan Geografi

BORANG SOAL SELIDIK
KAJIAN:_____________________
KAWASAN:__________________


BAHAGIAN A: MAKLUMAT DIRI
Arahan: Sila lengkapkan ruangan dan tandakanCheckpada kotak jika berkenaan

(A1) Nama Penuh:___________________________
(A2) Alamat:_______________________________

(A3) Bangsa:
Check KotakMelayu
Check KotakCina
Check KotakIndia
Lain-lain. Sila nyatakan__________

(A4) Jantina:
Check KotakLelaki
Check KotakPerempuan

(A5) Umur:
Check Kotak21 – 30 tahun
Check Kotak31 – 40 tahun
Check Kotak41 – 50 tahun
Check Kotak51 tahun ke atas

(A6)Pekerjaan:

Check KotakTidak Berkerja
Check KotakBerkerja Sendiri
Check KotakPenjawat Awam / Badan Berkanun
Check KotakPenjawat / Pekerja Swasta

Sila Nyatakan Jenis Pekerjaan __________

(A7) Pendapatan:
Check KotakRM900 kebawah
Check KotakRM900 – RM3000
Check KotakRM3000 keatas


BAHAGIAN B: SOAL SELIDIK
Arahan: Sila lengkapkan ruangan dan tandakanCheckpada kotak jika berkenaan (boleh ditandakan lebih daripada satu)

(B1)Berapa lamakah Encik / Puan /Cik tinggal di kawasan ini?

Check Kotak2 – 3 tahun
Check Kotak5 – 10 tahun
Check Kotak11 – 15 tahun
Check Kotak16 – 20 tahun
Lain-lain. Sila nyatakan_______________

(B2) Sila pilih kegiatan ekonomi yang diketahui dijalankan di kawasan ini?

Check KotakPertanian
Check KotakPerindustrian
Check KotakPerikanan
Check KotakPerlancongan
Check KotakPendidikan
Lain-lain. Sila nyatakan___________________

(B3) Apakah faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di kawasan ini?

Check KotakBentuk Muka Bumi
Check KotakIklim/Suhu
Check KotakSaliran
Check KotakTanih
Check KotakInfrastruktur
Check KotakTeknologi
Check KotakBuruh
Check KotakModal
Check KotakDasar Kerajaan
Lain-lain. Sila nyatakan___________________

(B4) Apakah cadangan kegiatan ekonomi lain yang berpotensi untuk dimajukan di  kawasan ini selain di atas ?

Check KotakPertanian
Check KotakPerindustrian
Check KotakPerikanan
Check KotakPerlancongan
Check KotakPendidikan
Check KotakPenternakan
Lain-lain. Sila nyatakan berserta usul atau cadangan_________________________________

(B5) Sekiranya sektor ekonomi yang berpotensi tersebut dimajukan di kawasan ini, apakah manfaat yang dapat diperoleh

Check KotakPendapatan Negara
Check KotakPeluang Pekerjaan
Check KotakPengurangan Import
Check KotakPeningkatan Infrastruktur
Lain-lain. Sila nyatakan_________________________

(B6) Apakah sumbangan perindustrian sekiranya sektor tersebut dipertingkatkan lagi di kawasan ini?

Check KotakMenyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk
Check KotakMeningkatkan KDNK dan pendapatan negara
Check KotakKesan pengganda rantaian ekonomi seperti pertanian, pengangkutan, telekomunikasi dan perkhidmatan kewangan dan lain-lain yang berkait secara langsung dengan industri pembuatan
Check KotakMenambah dana pelaburan dalam negara
Lain-lain. Sila nyatakan____________________________

(B7) Apakah faktor fizikal utama yang mempengaruhi aktiviti pelancongan sekiranya sektor pelancongan dimajukan di kawasan ini?

Check KotakSejarah Silam
Check KotakBentuk Muka Bumi
Check KotakTarikan Cuaca
Check KotakKeindahan Pantai
Check KotakMakanan
Lain-lain. Sila nyatakan________________________

(B8)Jika sektor perikanan lebih berpotensi dimajukan, bagaimanakah teknologi moden mempengaruhi kemajuan sektor perikanan di kawasan ini?

Check KotakPenggunaan bot dan peralatan tangkapan yang berteknologi moden
Check KotakPenggunaan radar pengesan ikan (ecosonar), GPS
Check KotakPenggunaan teknologi pembiakbakaan dalam akuakultur
Lain-lain. Sila nyatakan____________________________

(B9) Adakah berlaku sebarang pencemaran alam sekitar di kawasan ini?

Check KotakPencemaran air
Check KotakPencemaran udara
Check KotakPencemaran bunyi
Check KotakPencemaran tanah
Lain-lain. Sila nyatakan___________________

(B10)Apakah langkah sewajarnya untuk mengatasi masalah pencemaran alam sekitar yang berlaku di Kawasan ini?

Check KotakMencadangkan penubuhan Lembaga Alam Sekitar bagi mendidik penduduk dan memantau aktiviti
Check KotakMenguatkuasakan undang-undang yang lebih tegas terhadap pesalah laku
Check KotakMengkaji teknologi baru yang boleh mengurangkan berlakunya pencemaran
Check KotakBekerjasama dalam menangkap pesalah laku dengan membuat laporan kepada pihak berkuasa
Lain-lain. Sila nyatakan____________________________


BAHAGIAN C: AKUAN / PENGESAHAN

Saya dengan ini mengesahkan bahawa maklumat yang diberikan dalam borang soal selidik / temu bual ini adalah benar serta dilengkapkan oleh saya sendiri dan tiada paksaan dari mana-mana pihak

Tandatangan:____________Tarikh:____________


Kerjasama serta maklum balas dari pihak tuan / puan dalam soal selidik / temubual ini amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan jutaan terima kasih

MYNota
Sebelum menjalankan soal selidik di sekitar kawasan anda, pastikan anda telah mendapatkan surat akuan kebenaran menjalankan aktiviti ini daripada pihak sekolah bagi membuktikan kajian yang anda jalankan adalah benar. Contoh surat akuan tersebut adalah seperti berikut: 
Surat Akuan Kebenaran Borang Soal Selidik

 

MY Info
Contoh Borang Soal Selidik yang disertakan oleh MYsumber ini adalah lebih menjurus kepada Umum dan boleh dijawab dengan mudah oleh responden
BetulBorang kaji selidik yang disertakan ini adalah sebagai panduan, rujukan dan cetusan idea baharu kepada calon sahaja
BetulSila buat penambahbaikan borang soal selidik tersebut mengikut kesesuaian kandungan kajian
BetulSila rujuk dengan guru terlibat bagi mendapatkan jumlah responden yang perlu di soal selidik atau temu bual
BetulSekeping borang soal selidik mewakili satu / seorang responden
Pautan Info BerkaitanInfo Berkaitan
Sila Klik LinkPanduan, Tips Dan Contoh Sepenuhnya Cara Buat Tugasan PT3 Geografi 2019
Sila Klik LinkPanduan Dan Cara Melukis Peta Lakar Tugasan PT3 Geografi 2019
Sertai channel rasmi MYSumber.
Informasi terkini terus ke telefon anda!
Close